Algemene voorwaarden

U bent hier

Home » Algemene voorwaarden

Artikel 1: Betaling
Alle lidmaatschappen dienen vooraf te worden voldaan, hetzij contant dan wel per bank, dan wel per automatische betaling.
 
Artikel 2: Automatische betaling
Alle voorwaarden en prijzen die gelden bij automatische betaling per machtiging zijn gebaseerd op een abonnementsovereenkomst van minimaal 4, 6 of 12 maanden. Als u na een abonnementsperiode van 12 maanden wilt opzeggen, moet u uiterlijk 4 weken van tevoren schriftelijk opzeggen ter attentie van de directie van Huub Personal Training.
Dit is tevens mogelijk via het of ciële mutatie formulier dat verkrijgbaar is bij de directie van Huub Personal Training. Tussentijdse stopzetting van het abonnement is niet mogelijk. Automatische betalingen geschieden altijd bij vooruitbetaling per de vijfde van de eerste volledige maand. Indien u zich aanmeldt tijdens een lopende maand, dan betaalt u het naar verhouding resterende bedrag van de datum waarop u zich inschrijft tot de eerste van de volgende maand.
 
Artikel 3: Toegang
De sleutel heeft een borg van € 25,- en is verplicht voor alle tness- leden. De sleutel is persoonsgebonden. Je bent verantwoordelijk voor deze sleutel en bij kwijtraken of diefstal verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden bij de directie. Bij verlies of diefstal van de sleutel vervalt de borg.
De sleutel moet geretourneerd worden na beëindiging van het contract.
 
Artikel 4: Tijdelijk stopzetten van het abonnement
Tijdelijk stilleggen van het abonnement is uitsluitend mogelijk indien een schriftelijk verzoek wordt ingediend bij de directie voorzien van een verklaring van dokter of therapeut, waaruit blijkt dat op medische gronden het beoefenen van een bepaalde sport niet mogelijk is. Na goedkeuring van de directie van Huub Personal Training zal uw abonnement tijdelijk worden stop gezet, met een maximum van 3 maanden. Aan het einde van de abonnementsperiode wordt de opgenomen periode omgezet in een tegoed aan trainingsdagen, gelijk aan het aantal trainingsdagen van de non-actief periode. De betalingsverplichting blijft in het geval van een tijdelijke stopzetting ongewijzigd.
 
Artikel 5: Abonnementen
Het abonnement wordt afgesloten voor een bepaalde tijd. Rechten uit hoofde van lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 
Artikel 6: Veiligheid en aansprakelijkheid
De directie van Huub Personal Training is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in en rond de locatie. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport tijdens de lessen kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Huub Personal Training voor alle aanspraken van uzelf en van derden ten deze. Bij onweer en slecht weer bent u zelf aansprakelijk.
 

Artikel 7: Orde en instructievoorschriften
Elk handelen, nalaten of gedrag van een lid, of bezoeker van Huub Personal Training, in strijd met een of meer bepalingen die reglement en/of andere handelingen, welke de naam van Huub Personal Training kunnen benadelen, geeft Huub Personal Training en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddelijke ingang het lidmaatschap als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat dit recht leidt tot restitutie van lidmaatschapsgeld. U dient zich te houden aan de door Huub Personal Training gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Huub Personal Training gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beeindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Huub Personal Training heeft te allen tijde het recht om uw toegangsbewijs/lidmaatschapskaart te controleren.
 
Artikel 8: Openingstijden
Huub Personal Training en/of diens vertegenwoordigers behouden zich het recht om het lesrooster periodiek of permanent te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. Tevens kunnen zij de lessen en de lokatie op erkende feestdagen, de gehele dag of een gedeelte van de dag sluiten of laten vervallen.
 
Artikel 9: Kledingvoorschriften
In de sportruimtes en tijdens de lessen dient u te allen tijde
in correcte sportkleding gekleed zijn. Het dragen van schone sportschoenen in de tness-ruimte is verplicht. In de tness-ruimte is het gebruik van een handdoek ook verplicht.
 
Artikel 10: Overige bepalingen
Huub Personal Training behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment af te wijken van de tarieven op de website en de bepalingen in alle voorwaarden met dien verstande dat eventuele prijsverhogingen steeds zullen ingaan na a oop van het lopende abonnement. Tevens dient elk lid op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden van Huub Personal Training. Alle gevallen en/of situaties, waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Huub Personal Training beoordeeld en beslist. 

 

Meer informatie over onze lessen en tarieven?